Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEK OKULU

DIŞ TİCARET PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I. SINIF I. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001012020

TÜRK DİLİ I

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001032020

İNGİLİZCE I

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001052020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX.Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001012020

KARİYER PLANLAMA

Z

1

0

1

2

Dersin İçeriği: Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasnının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001032020

GENEL MUHASEBE

Z

3

1

3,5

4

Dersin İçeriği: Temel muhasebe bilgilerini ve muhasebede kullanılan belgeler, muhasebe defterleri, Bilanço ve Gelir Tablosu düzenleme ilkeleri, Tekdüzen hesap planında yer alan hesapların işleyişi, Bilanço ve Gelir tablosu düzenleme, Farklı kar/zarar kavramları. Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları Muhasebenin Temel Kavramları Hesap Kavramı Temel Mali Tablolar Yevmiye Defteri Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri Öz kaynaklar Gelir ve Gider Kavramları Satışların Maliyet Tablosu Gelir Tablosu Nazım Hesapların İncelenmesi

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001052020

İŞLETME YÖNETİMİ I

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İşletme ve işletmecilik ile ilgili temel kavramlar, işletme kuruluş yeri seçimi, yatırım kararları, kapasite kavramı ve pazar fırsatlarının değerlendirilmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001072020

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri ve bu konularla ilgili örnekler ve uygulamalar. Ticari Belgeler Taşıma Belgeleri Dolaşım Belgeleri Diğer Belgeler E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri, Peşin Ödeme Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri, Akreditif.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001092020

MİKRO EKONOMİ

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İktisadın tanımı, temel iktisadi kavramlar (ihtiyaç, mal, fayda, değer, fiyat, para, üretim ve üretim faktörleri, üretim imkânları eğrisi, tercih ve fırsat maliyeti, üretim fonksiyonu, artan ve azalan verimler yasası), ekonomik modellerde kullanılan temel grafikler, arz ve talep kavramlarının incelenmesi ve piyasa dengesi, esneklik, arz talep uygulamaları, tüketici ve üretici denge analizi, maliyet analizi, çeşitli piyasalarda denge oluşumu.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001112020

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir kelime işlemci yazılımının, bir elektronik hesaplama tablosu yazılımının, bir sunu hazırlama yazılımının öğretilmesi ve etkin ve güvenli internet kullanımı konusunda öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

 

1837001132020

FİNANSAL YÖNETİM

S

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Finansal yönetim ve fonksiyonları, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve kontrol, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi. Paranın zaman değeri ve Faiz kavramı, Efektif Faiz, Gelecek ve Bugünkü Değeri, Anüiteler, Reel Faiz, Borç İtfa Tabloları, Risk ve Getiri, Finansal Analiz I (Dikey, Yatay ve Trend Analizi) , Finansal Analiz II (Oran Analizi ve Dupont Analizi), Finansal Planlama I (Bütçeleme, Proforma Finansal Tablolar), Finansal Planlama II (Başabaş ve Kaldıraç Analizleri), Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001152020

İSTATİSTİK

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indekslerin öğretilmesi hedeflenmektedir. İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi Duyarlı ortalamalar; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama Duyarlı olmayan ortalamalar; mod ve medyan Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans Tahmin teorisi Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi Örnek uygulama çalışmaları Korelasyon analizi Regresyon analizi İndeksler.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001172020

İLK YARDIM

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: İlk yardımın tanımı ve amacı, temel yaşam fonksiyonları, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, şok ve bilinç kaybında ilk yardım, yanıklarda, donmalarda, sıcak çarpmalarında ilk yardım zehirlenmelerde, ısırık ve sokmalarda ilk yardım, tekniğine uygun hasta taşıma.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001192020

ZAMAN YÖNETİMİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Zamanı yönetebilmek etkin zaman kullanımı Yönetimde motivasyon ve zaman planlaması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001212020

ÇEVRE KORUMA

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Çevre sorunları, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevre kavramı; tanımı, boyutları ve kapsamı, çevrebilim, çevre insan ilişkilerinin tarihçesi, nüfus-doğal kaynaklar-beslenme-enerji ilişkileri, çevresel değerler, çevre ekonomisi, çevrenin uluslararası boyutları, çevrecilik, çevre yönetimi ve örgütlenme, Türkiye’de çevre politikaları, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED).

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001232020

BEDEN EĞİTİMİ I

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışların öğrenilmesi. Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar, Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar, Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi, Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar, Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler. Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler Beden Eğitimi Dersinin Amaçları. Sporun Kapsam Alanlarını Sistematikleştiren Unsurlar Spor Türleri ve Branşları.Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması. Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar. Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001252020

GÜZEL SANATLAR I

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Dersin genel tanımı ve kaynakların verilmesi Sözlü anlatım Sanatla ilgili genel kavramlar ve sanat dallarının tanıtılması Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Sanat eserinin temel unsurları. Sanat eserinin üretim tüketim (algılama) sürecinde estetik ve işlevsel süreçler Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Sanatta konu/ içerik, ana konu/ yan konu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Resim sanatı örneği üzerinde konu türleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Biçim elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Renk elemanları Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Müze/Sergi ziyareti eser inceleme Üslup (biçem) öğelerinin tanıtılması: Kompozisyon Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Resim Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Malzeme ve Teknik öğelerin tanıtılması: Heykel ve Mimari Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Temel araştırma ve rapor sunum yöntemleri Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okuma Örnek Eser incelemesi I powerpoint sunum, sınıf içi çalışma Örnek Eser incelemesi II Müze/ sergi ziyareti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

I. SINIF II. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001022020

TÜRK DİLİ II

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001042020

İNGİLİZCE II

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

999N001062020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001022020

İŞLETME YÖNETİMİ II

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İşletme ilgili temel kavramlar ve temel işletme fonksiyonları

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001042020

İLETİŞİM

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: İletişim tanım ve gelişimi, iletişim süreci, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim modelleri, medya kuram ve modelleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001062020

MAKRO EKONOMİ

 

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Temel iktisadi kavramlar, ekonomik büyüme ve kalkınma, para ve sermaye piyasası, merkez bankası ve para politikası, maliye politikası. Temel kavramlar Milli gelir ve çıktının hesaplanması Başlıca Makroekonomik Okullar Tüketim ve yatırım Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İstihdam İstihdam Enflasyon Para Piyasası Merkez bankası ve para politikası Merkez bankası ve para politikası Maliye Politikası Maliye Politikası.

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001082020

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Dış ticaret mevzuatı ve bu mevzuatı oluşturan unsurlar, ithracatçı ve ithalatçı sıfatının kazanılması, ihracat ve ithalat süreci ve aşamaları, ihracat ve ithalat mevzuatı, ithalat ve ihracat işlemlerinde gümrükleme süreç ve aşamaları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001102020

TİCARİ MATEMATİK

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Yüzde hesapları, kar ve zarar hesapları, basit ve bileşik faiz, iskonto ve plasman konularında bilgiye sahip olurlar. Oranlı bölme problemlerini ve şirket hesaplarında basit oranlı bölme ve bileşik oranlı bölme problemlerini çözerler. Ayrıca,bu dersteki bilgi ve becerilerin gelişmesiyle öğrenciler kendilerine diğer mesleki derslerini takip edebilecek bir alt yapıya sahip olurlar.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001122020

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE A.B.

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Türkiye Ekonomisinin genel hatları ile incelenmesi, Türkiye‘ nin dış ticaret yapısı, Türkiye’nin uluslararası ticari ilişkileri ve AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihçesi, müzakere süreci ve Türkiye’nin AB ülkeleri ile dış ticareti.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001142020

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Tüketici davranışlarının pazarlamada rolü, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, kültürel ve sosyal faktörler, satın alma karar süreci, tüketici davranış modelleri, satın alma davranış türleri, tüketici davranış araştırması ve tüketicilik. İşletmelerde müşteri ilişkileri anlayışı, Müşteri, tüketici ve kullanıcı kavramları, Müşteri beklentilerinin değişme nedenleri, İşletme kültürü ve müşteri ilişkileri anlayışının değişmesi Müşteri ilişkilerinde toplam kalite yönetimi. Müşteri hizmet kalitesi, Müşteri ilişkileri stratejilerinin belirlenmesi, Müşteri tutma modeli, kaybedilen müşterilerin kazanılması stratejileri, Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, ölçme tekniklerinden fokus grup incelemesi, danışma panelleri incelemesi ve kritik olay tekniği incelemesi

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001162020

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Etik ve ahlak kavramları, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramının incelenmesi.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001182020

BEDEN EĞİTİMİ II

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar. Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar. Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar. Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler. Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler Beden Eğitimi Dersinin Amaçları Sporun Kapsam Alanlarını Sistematikleştiren Unsurlar. Spor Türleri ve Branşları. Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması. Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar. Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001202020

GÜZEL SANATLAR II

S

0

1

0,5

2

Dersin İçeriği: Dersin genel tanımı ve kaynakların verilmesi Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanatta zaman boyutu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanatta mekan boyutu Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Sanat ve doğal çevre Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Plastik Sanatlar ve edebiyat (Dünyadan örnekler) Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Plastik Sanatlar ve edebiyat (Türkiyeden örnekler) Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar Belgesel gösterimi Belgesel, soru- cevap Plastik Sanatlar ve müzik Sözlü anlatım, powerpoint sunum, okumalar, müzik Müze ve sergi gezisi Kurum, etkinlik incelemesi Hafta Müze ve sergi gezisi Kurum, etkinlik incelemesi

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001222020

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam. Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837001242020

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

S

1

3

2,5

4

Dersin İçeriği: Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SINIF III. YARIYIL

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002012020

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Türk Dış Ticaret Mevzuatı ile ilgili temel kavramları ve uygulamaları. Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar Gümrük Mevzuatı Gümrüklerde Temsil Yöntemleri Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Eşyanın Menşei Eşyanın Gümrük Kıymeti Gümrük Rejimleri Eşyanın Gümrüğe Sunulması Gümrükçe Onaylanmış İşlem Gümrük Beyan Yöntemleri Eşyanın Muayenesi Eşyanın Tahlili ve Teslimi, Muafiyet İçeren ve İçermeyen Gümrük Rejimleri.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002032020

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Temel bankacılık kavramları, mevduatla ilgili kavramlar, Kredilerle ilgili kavramlar, kambiyo senetleri ile ilgili kavramlar, kambiyoya ilişkin temel kavramlar.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002052020

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, muhasebede kullanılan belge ve defterler, Tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde Bilanço ve Gelir Tablosu düzenleme ve Tekdüzen hesap planında yer alan hesapların işleyişi, bilanço ve gelir tablosu hakkında bilgiler sunmak.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002072020

LOJİSTİK

Z

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Lojistik ile ilgili temel kavramlar, taşımacılık ve taşıma yöntemleri, taşıma belgeleri, dış ticarette teslim şekilleri ve lojistik alanında sigortacılık uygulamaları

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002092020

ULUSLARARASI İKTİSAT I

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Uluslararası ticaret teorisi analizleri: mutlak ve karşılaştırmalı üstünlük teorisi; uluslararası ticaret teorisi arz ve talep faktörleri ile analiz; faktör donatımı (heckscher-ohlin) teorisi; ve yeni dış ticaret politikalar, dış ticaret politikası; gümrük tarifeleri; tarife dışı ticaret politikası araçları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002112020

TEMEL HUKUK

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Hukuk ile ilgili temel kavramlar ve bu kavramların birbirleriyle ilişkileri, hukuk kurallarının yorumlanması ve anlamlarının belirlenmesi. Hukukun Temel Kavramları Hukuk Sistemi Kamu Hukuku Hakkın Tanımı Ve Türleri Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması ve Kaybedilmesi Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri Hukukun Temel Kavramları

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002132020

MESLEKİ YABANCI DİL I

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler, Yüz yüze görüşme. Lojistik terminolojisi, taşıma senetlerinin incelenmesi ve yazımı.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002152020

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Dış ticarette kullanılan terimler ve yazışma yöntemleri, ticari yazışma kuralları ve uygulamaları. Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler, Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler, İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri, İş Mektuplarının Yazılması Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri, İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri, Uluslararası Ticari Kısaltmalar, Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar, Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar, Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar, Diğer ödeme şekillerine ilişkin yazışmalar.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002172020

ULUSLARARASI BANKACILIK

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Uluslararası bankacılığın doğuşu, uluslararası bankacılığın banka organizasyonundaki yeri,  uluslararası bankacılık hizmet ve ürünleri, uluslararası bankacılık yapan kuruluşlar.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002192020

KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİ VE İZLENMESİ

S

2

0

2

3

 Dersin İçeriği: Günümüz piyasa koşullarında ülkemize giren ve çıkan eşyalarla ülke içinde alım ve satımı yapılan eşyaların normal yollardan mı yoksa yasa dışı yollardan mı elde edildiğini anlamak ve kaçak nevinden eşyaları ortaya çıkarabilme eğitimi verilmektedir.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002212020

ELEKTRONİK TİCARET

S

2

0

2

4

Dersin İçeriği: Elektronik ticaret kavramı, web sitesi tasarımı, E ticaretin işletmeye ve tüketiciye sağladığı avantajlar, E ticaret uygulaması yapan ulusal ve uluslar arası işletmeler ve uygulamaları, elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002232020

ULUSLARARASI EKONOMİK KURL.

S

2

0

2

4

Dersin İçeriği: Uluslararası ekonomik entegrasyonlar ve şekilleri, bu entegrasyonların ekonomik etkileri, dünyada ekonomik entegrasyon örnekleri, uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlar

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002252020

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

S

2

1

2,5

4

Dersin İçeriği: Girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmak da amaçlanır. Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Fonksiyonları, Girişimcilik Alanları,  Girişimcilik Süreci, İş Fikri ve Kaynakları, İş Fikri Geliştirme, İş Planı ve Unsurları, İş Planı Hazırlama, Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı, Başarılı Girişimcilik örnekleri, Türkiye’de Girişimcilik.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002272020

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

S

3

0

3

4

Dersin İçeriği: Kalite ve kalite yönetim sistemleri, standart ve standardizasyon kavramları, kalite yönetim sistemi modelleri, istatistiksel dağılım hesaplamaları ve kontrol diyagramları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SINIF IV. YARIYIL

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002022020

ULUSLARARASI İKTİSAT II

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Döviz piyasası ve analizleri; dış ödemeler bilançosu analizleri; ödemeler bilançosunun denkleşmesi; uluslararası para ve sermaye piyasası. Döviz Ve Döviz Piyasasının Tanımı ve Özellikleri Döviz Piyasasının Çeşitleri ve Fonksiyonları Döviz Kurunun Oluşumunu ve Döviz Kuru Çeşitleri Bankalar ve Döviz Piyasası Ödemeler Bilançosunun Tanımı ve Önemi Ödemeler Bilançosunun Ana Hesapları Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinin Nedenleri Ödemeler Bilançosu Açıklarını Önlemeye Yönelik Politikalar Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi Uluslararası Özel Sermaye Akımları Uluslararası Para Piyasası Uluslararası Sermaye Piyasası.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002042020

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Z

2

0

2

2

Dersin İçeriği: İş Hukukunun kapsamı, temel kavramları ve kaynakları, hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesi ve hukuki sonuçları, işin düzenlenmesi ile ilgili (çalışma süreleri, ücretli izin) genel konular, toplu iş hukuku (sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları). İş hukukuna giriş, İş yasalarının kapsamı ve iş hukukunun uygulanma alanı, İş hukukunun temel kavramları ve iş kanunun kapsamı, İş ilişkisinin türleri ve kuruluşu, Tarafların hak ve borçları, İş ilişkisinin sona ermesi, özellikle fesih, Rekabet yasağı ve tazminatlar, Sosyal güvenlik hukukuna giriş, İşverenin sorumluluğunun kaynakları ve sorumluluk türleri, Kıdem tazminatı, İşsizlik sigortası, Alt işveren, ödünç iş ilişkisi vb Sendikaların faaliyetleri ve bunlardan yararlanma.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002062020

ULUSLARARASI FİNANSMAN

Z

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Uluslar arası finansal sistem, döviz ve sermaye piyasası, dış ticarette finansman teknikleri, dış ticaret teşvikleri. Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Kuru Politikası,  Döviz Piyasası, Döviz Piyasası,  Döviz Opsiyon İşlemleri,  Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası, Factoring, Forfaiting, Eximbank Kredileri, Üretime Yönelik Teşvikler, Üretime Yönelik Teşvikler Tanıtıma Yönelik Teşvikler.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002082020

ULUSLARARASI PAZARLAMA

Z

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Uluslararası pazarlamadaki prensip, uygulama ve teknikleri, uluslararası pazarlama planı, uluslararası pazarlama stratejileri ve pazara araştırmaları. Uluslararası ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım kararları.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002122020

 

TİCARET HUKUKU

 

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Tacir, ticari işletme, defterler, haksız rekabet, gibi konularda temel bilgilerin verilmesi ve basit hukuki sorunların belirlenmesi ve çözülmesi, kıymetli evrak ve kambiyo senetleri kavramı. Ticaret Hukukunun Yapısı Ticari İş, Ticari Sözleşmeleri Ticari Yargı Sistemi Dava Açma Süreleri Ticaret Sicil Memurluğu Unvan, Marka Ve Patent Ticaret Şirketleri Ticaret Şirketleri Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları İflas Ve Rehin Kıymetli Evrak Kambiyo Senetleri Kavramı Kambiyo Senetleri Kavramı.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002142020

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Kaynak araştırması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi, hazırlanan raporun sunulması. Araştırma Yöntemlerine Giriş, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri, Değişkenlerin Tanımlanması, Teorik Çerçeve Geliştirilmesi – Modelleme, Hipotezlerin Yazılması, Nicel Ölçekler, Anket Formu Oluşturma, Veri Toplama, Verilerin İstatistik Paket Programlarında Kodlanması, Veri Analizi.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002162020

DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR

S

2

0

2

3

Dersin İçeriği: Dış ticarete ithalat ve ihracat beyannamelerinin elektronik ortamda doldurulması, kontrol edilmesi, tescil edilmesi. Dış ticarette kullanılan belgelerin elektronik ortamda oluşturulması ile ilgili uygulamalı bilginin verilmesi.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002182020

TÜRK İŞARET DİLİ

S

1

1

1,5

3

Dersin İçeriği: İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002202020

DÜNYA EKONOMİSİ VE TİCARETİ

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Dünya Ekonomisinin sorunları, dünya ekonomisindeki makro ekonomik akım ve değişimler, az gelişmişlik olgusu ve kalkınma, İktisadi büyüme, Dünyada yaşanan enformasyon süreci ve sonuçları, globalizm kavramı ve sonuçları, uluslararası iktisadi kuruluşlar.

 

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002222020

MESLEKİ YABANCI DİL II

S

3

0

3

3

Dersin İçeriği: Yabancı dilde dış ticaret ile ilgili uygulamalar ve örnekler, yabancı dildeki metinleri okumak, anlamak ve not almak.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002242020

DIŞ TİCARET STANDARDİZASYONU

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Standardizasyon ve standardizasyona ilişkin temel kavramlar, standardizasyon çeşitleri, ulusal standardizasyon kuruluşları ve ihracatta standardizasyon mevzuatı ve uygulamaları.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002262020

DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Dış ticaret kapsamında devlet tarafından verilen ihracata yönelik devlet destekleri, KOSGEB tarafından verilen devlet destekleri ve yatırımlara yönelik verilen devlet desteklerinin öğrenilmesini sağlamaktır.

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

Teo.

Uyg.

Kredi

ECTS

1837002282020

SERBEST BÖLGELER

S

2

0

2

2

Dersin İçeriği: Serbest bölge kavramı, çeşitleri ve işletmeciliği, serbest bölgelerde dış ticaret uygulamaları, serbest bölgelerde kullanılan belgeler, serbest bölgeler mevzuatı, serbest bölgelerde vergi ve sigorta uygulamaları.


Oluşturma: 25 Aralık 2020